?

Log in

No account? Create an account
Тадеуш МИЦИНЬСКИЙ (1873-1918). КОРСАР - ВСТРЕЧИ В РУАТЕ [entries|archive|friends|userinfo]
merelana

[ website | Век перевода ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Тадеуш МИЦИНЬСКИЙ (1873-1918). КОРСАР [Aug. 17th, 2013|12:33 am]
merelana
[Tags|, ]

Символятина, однако. Но я люблю символятину. А я его целый сборник качнула - полное собрание сочинений. Поляки молодцы, все, что надо, выкладывают.

КОРСАР
Стихии голос гневен и бурлив.
Но, помню, я над речкой жил когда-то,
Цветочки мне дарили ароматы,
Я чувствовал прохладу нежных ив.
Мелькали рыб стремительные стрелки,
Как девы грудь, песок сверкал там мелкий,
Вода звала: будь счастлив, я с тобой,
Вдруг услыхал я: в пурпуре заката
Сквозь тучи мчали два орла куда-то,
Как две триеры против персов в бой.
В безумьи меч схватил я заржавелый,
Той, что была в мечтах, пронзил я тело,
В леса умчался, слыша смертный стон.
Был проклят Богом я – и проклял Бога,
Но сердце позабыло про тревогу,
И речью темных волн я был пленен.


На скалах увидал бревно. Челнок
Я вытесал. Плыву – от вала к валу -
Отважно к солнцу, что еще не встало,
А в небе – два орла. Я – одинок.

KORSARZ
Żywiołem mowa huragany wód.
Lecz pomnę, żyłem nad brzegami rzeczki,
poiły wonią mnie drobne kwiateczki
i wierzb otaczał pieszczotliwy chłód.
Migały rybek szybujące strzałki,
jak pierś kobieca świecił piasek miałki –
woda szeptała: baw się ze mną, baw...
Wtem usłyszałem nade mną w purpurze
orły lecące piersią przeciw chmurze,
jak przeciw Persom para greckich naw.
I szał mnie porwał – i miecz zardzewiony
rzuciłem w serce kochanki wyśnionej –
i biegłem w puszcze, choć słyszałem jęk.
A Bóg mnie przeklął. Ja przekląłem Boga.
Odtąd me serce nie zna, co jest trwoga
i mowy innej, nad fal ciemnych dźwięk.

Na skałach leżał okrętowy tram.
Topór do ręki. Wypłynąłem śmiało
słońcu naprzeciw, co jeszcze nie wstało.
Nade mną orły dwa. Ja człowiek – sam.


linkReply